Member of the Academic Degree Evaluation Committee

President:Jing Yuejin

Vice President:Chen Qi

Member:Jing Yuejin,Chen Qi,Qiu Jun, Fu Shimin,Guo Yuhua,Han Xibin,Li Hong,Liu Jingdong,Li Manli,Ouyang Junxi,Pang Xun,Wang Pusheng,Wang Tianfu,Wang Wei,Wei Zhengxiang

Secretary:Wang Chengwei