Member of the Academic Committee

President:Li Qiang

Vice President:Cai JimingRen Jiantao

Member: (In alphabetical order)
Cai Jiming 

Jing Jun 

Li Hong

Li Qiang

Li Zhengfeng

Liu Bing

Liu Jiangyong

Liu Taoxiong

Peng Kaiping

Ren Jiantao

Tang Ke

Wang Tianfu

Wu Daihui

Wu Tong

Yan Xuetong

Zhang Xiaojin

Secretary:Hong Wei