Member of the Academic Committee

President: Yan Xuetong

Vice President: Cai Jiming, Ren Jianta, Jing Jun

Member: (In alphabetical order)

Cai Jiming

Li Hong

Liu Jia

Liu Taoxiong

Li Zhengfeng

Jing Jun

Peng Kaiping

Ren Jiantao

Tang Ke

Wu Dahui

Wang Tianfu

Yang Xuedong

Yan Xuetong

Zhao Kejin

Zhang Xiaojin

Secretary: Cao Jing, Yang Yang